Regulamin
Regulamin Internetowej Sprzedaży Biletów serwisu http://gardenexpress.pl  zwany dalej Regulaminem.

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego pkspolonus.pl (Serwis) przez jego Użytkowników, w szczególności określa warunki i zasady zakupu biletów autobusowych Przewoźnika, którego kursy zostały udostępnione za pośrednictwem w/w serwisu w tym również warunki dokonywania płatności za bilety za pomocą systemu płatności internetowej PayU SA
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu, do zapoznania się z Regulaminem, zaakceptowania jego treści oraz przestrzegania jego postanowień.
3.Administratorem serwisu jest 
Garden Service Jacek Przybysz NIP: 9211318784 ul. Kusocińskiego 29D, 21-040 Świdnik
4. Użytkownik może kontaktować  się z Administratorem Serwisu, elektronicznie pod adresem biuro@gardenservice.pl
 

§ 2 Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcia w nim zawarte oznaczają:

1. Internetowy system sprzedaży biletów - serwis https://gardenservice.pl, zwany dalej Serwisem
2. Nabywca biletu - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.
3. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu.
4. Pasażer - osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu elektronicznego, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu.
5. Przewoźnik - Garden Service Jacek Przybysz NIP: 9211318784 ul. Kusocińskiego 29D, 21-040 Świdnik, realizująca na podstawie stosownych zezwoleń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wybrane połączenia autobusowe.
6. Operator płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
7. Strony transakcyjne - strona internetowa serwisu gardenexpress.pl pozwalająca na zakup biletów autobusowych przez Internet.
8. Bilet - bilet elektroniczny w postaci pliku PDF, będący wygenerowanym z serwisu gardenexpress.pll i wydrukowanym dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy o przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem.
9. Bilet SMS – bilet elektroniczny wysyłany przez Serwis na numer telefonu w formie SMS, bilet jednorazowy 4 upoważniający do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy o przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem.
10. Regulamin internetowej sprzedaży biletów gardenexpress.pl - niniejszy regulamin, zwany w dalszej treści Regulaminem, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu biletu przez Internet.
11. Regulamin Przewozów - regulamin obowiązujący u Przewoźnika.
12. Umowne Warunki Przewozu - warunki przewozu osób i ich rzeczy określane przez Przewoźnika w Regulaminie Przewozów, dotyczące praw i obowiązków Pasażera oraz Przewoźnika, w szczególności: ważności biletu, rezygnacji z przewozu, warunków przewozu bagażu. Akceptacja Warunków Przewozu jest warunkiem dokonania zakupu biletu.

§ 3 Zakup biletu - zasady i warunki
 

1. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych Serwisu dokonuje wyboru trasy, terminu, godziny przewozu oraz odpowiedniej taryfy cenowej.
2. Technicznym warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu jest: poprawne przejście przez proces zakupowy czyli wybranie trasy, daty wyjazdu, rodzaju ulgi lub promocji, podanie adresu email (opcjonalnie numeru telefonu komórkowego w przypadku zakupu biletu SMS oraz imienia i nazwiska pasażera w przypadku kursów międzynarodowych) na który ma być wysłany bilet i dokonanie zapłaty za bilet w systemie transakcyjnym Operatora Płatności, oraz uprzednio - przed dokonaniem zakupu w sposób, o którym mowa w pkt. 4 poniżej - akceptacja Regulaminu Przewozów oraz niniejszego Regulaminu.
3. Warunkiem dokonania zakupu biletu jest dostępność miejsc na dany przewóz w momencie zapłaty za bilet. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu oraz informacje w przedmiocie dostępności miejsc pojawiać się będą w trakcie dokonywania zakupu w formie komunikatów.
4. Od każdej transakcji zakupu dokonywanej poprzez Serwis, pobierana jest Opłata transakcyjna.
5. Po naciśnięciu przycisku „Płacę” Użytkownik za pośrednictwem strony transakcyjnej dokonuje płatności za wybrany bilet przez Operatora Płatności, który zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji.
6. Od momentu otrzymania z systemu komunikatu o dostępności miejsca na dany przewóz Użytkownik ma 60 minut na skuteczne przeprowadzenie operacji zapłaty za bilet w wybrany przez siebie sposób. W przypadku gdy do odjazdu zostało mniej niż 24 h, czas ten wynosi 30 minut. Po przekroczeniu powyższego czasu blokada wybranego miejsca na dany przewóz zostaje automatycznie usunięta - wskutek czego nie istnieje możliwość zakupienia biletu w danej sesji. Samodzielna modyfikacja tytułu przelewu powoduje jego odrzucenie. Przeprowadzenie transakcji poza systemem Operatora Płatności jest niemożliwe.
7. Za ewentualne skutki nie dokonania zakupu, z przyczyn, o których mowa powyżej administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.
8. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać adres email, na który przesłany zostanie bilet elektroniczny.
9. W celu dokonania płatności za wybraną podróż należy posiadać obsługiwaną przez Operatora Płatności kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony bilet.
10. Zakup biletu nie zostanie dokonany w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie.
11. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A4 - drukuje właściwy bilet. Koszty wydrukowania biletu elektronicznego ponosi każdorazowo Użytkownik. W przypadku zakupu biletu z zaznaczoną opcją „Bilet na SMS”, bilet zostanie wysłany na numer telefonu podany podczas procesu zakupu.
12. Wydrukowany bilet lub bilet w formie SMS jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży. Nabywca biletu zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odczytania z wydrukowanego biletu, co najmniej podstawowych elementów jego treści określonych w ust. 12 pkt. 3,4,5,6,7 oraz przechowywania biletu SMS przez cały czas trwania umowy przewozu. Pasażer jest zobowiązany zapewnić możliwość okazania biletu w formie SMS przez cały czas podróży, w szczególności do zapewnienia, iż aparat telefoniczny, smartfon lub inne podobne urządzenie przy pomocy, którego odebrano bilet w tej formie, nie rozładuje się w trakcie podróży.

13. Prawidłowo wygenerowany bilet winien zawierać:
 • a. numer,
 • b. datę wystawienia,
 • c. cenę,
 • d. trasę,
 • e. termin przewozu
 • f. zakres uprawnień do ulgowego przejazdu, z których korzysta pasażer
 • g. dane Przewoźnika
14. Dokonanie zakupu za pośrednictwem Serwisu skutkuje zawarciem wiążącej Umowy przewozu pomiędzy Nabywcą biletu i Przewoźnikiem oraz oznacza akceptację Umownych Warunków Przewozu, a w szczególności warunków dotyczących stosowanych cen, warunków potrącenia odstępnego w przypadku odstąpienia przez podróżnego od umowy przewozu.
15. Płatności online obsługuje Operator Płatności, który przez własny system transakcyjny udostępnia formy płatności określone w serwisie PayU pod adresem http://payu.pl/nasi-partnerzy .
 

§ 4 Zmiany, zwroty i operacje dodatkowe dotyczące zakupionych biletów
 

1. Istnieje możliwość zwrotu biletów nabytych przez Serwis (odstąpienia od umowy przewozu) przed rozpoczęciem podróży.
2. Stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 poz. 1173 tekst jedn.) Podróżnemu:

•który odstąpił od umowy przewozu albo
•którego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego (dotyczy to w szczególności osób zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie albo uciążliwych dla podróżnych)przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika.

3. W przypadku dyspozycji zwrotu biletu najpóźniej na 10 minut przed odjazdem z przyczyn leżących po stronie Pasażera Serwis pobiera odstępne w wysokości 20% wartości biletu. Zwroty biletów za pośrednictwem serwisu gardenexpress.pl są możliwe najpóźniej na 10 minut przed odjazdem kursu z przystanku początkowego . Zwroty z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika wykonywane są w całości. W przypadku dyspozycji zwrotów do transakcji wykonanych kartami płatniczymi, zwroty następują bezpośrednio na rachunek bankowy powiązany z kartą w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.
4. W przypadku zwrotu biletu opłata transakcyjna nie jest zwracana.
5. Czynności związane z realizacją uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być wykonywane przez Serwis:

•dla Użytkownika, który kupił bilet po zalogowaniu do konta w serwisie gardenexpress.pl (zakładka Moje konto – Historia zrealizowanych zamówień – Szczegóły zamówienia – Akcje – Zwróć z opłatą – „Wykonaj zwrot z potrąceniem opłaty manipulacyjnej".
•dla Użytkownika kupującego przez konto anonimowe (bez rejestracji Użytkownika w serwisie gardenexpress.pl), po poprawnym wypełnieniu formularza zwrotu, dostępnego pod adresem https://gardenexpress.pl/pl/zarzadzaj-biletem/zwrot-biletu

6. Postanowienia ust. 1- 5, nie ograniczają prawa podróżnego także do zmiany umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu, co jest uprawnieniem podróżnego wynikającym z ustawy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 5  Wystawianie faktur VAT

 

1. Serwis  udostępnia możliwość pobierania imiennej faktury VAT do każdej zrealizowanej transakcji zakupu biletów za pośrednictwem Serwisu.
2. Generowanie faktury VAT odbywa się podczas procesu zakupu biletów na podstawie danych podanych w formularzu.
3. Serwis umożliwia korektę danych i wystawienie noty korygującej do faktury poprzez odnośnik przesłany w wiadomości z biletem wysłanej na adres e-mail podany w procesie zakupu lub poprzez konto zarejestrowanego użytkownika.
4. Akceptacja regulaminu lub dokonanie płatności oznacza wyrażenie zgodny przez użytkownika na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt 32 w zw. z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

§ 6 Prawa i obowiązki Stron
 

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.
2. Użytkownik zobowiązany jest podać przy zakupie w systemie prawdziwe i aktualne dane
3. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
4. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.
5. Serwis gardenexpress.pl zastrzega sobie prawo do zawiadomienia właściwych organów państwowych w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym.
6. Administrator serwisu informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Prawo przewozowe:

a.osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego;
b.osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.

7. Przewoźnik ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku podania nieprawdziwych danych niezbędnych do zakupu biletu lub danych dotyczących płatności za pomocą Operatora Płatności.

§ 7 Reklamacje
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez Serwis gardenexpress.pl są przyjmowane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty ujawnienia nieprawidłowości w realizacji transakcji zakupu, na adres: Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa lub na adres email reklamacje reklamacje@gardenexpress.pl Reklamacja będzie rozpoznana przez Administratora Serwisu w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia, przy czym termin ten ulega wydłużeniu w przypadku wezwania Użytkownika przez Administratora Serwisu do uzupełnienia reklamacji w trybie określonym w ust.3 niniejszego paragrafu.
2. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje o transakcji: dane użytkownika (imię, nazwisko, adres), adres e-mail (z którego dokonano zakupu), numer telefonu, opis reklamacji dotyczącej danej transakcji, numer reklamowanego zamówienia.
3. W przypadku gdy reklamacje, które nie będą zawierały informacji wymienionych w pkt. 2 albo innych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, Administrator Serwisu wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia w zakreślonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z zastrzeżeniem, że w przypadku nie uzupełnienia reklamacji nie zostanie ona merytorycznie rozpatrzona. Stanowisko w przedmiocie reklamacji oraz wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostaną przesłane na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w serwisie bądź na adres, z którego nadesłano reklamację.
4. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia konta w Serwisie gardenexpress.pl przez zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres email: reklamacje@gardenexpress.pl Usunięcie konta zostaje wykonane jedynie w przypadku zgłoszenia z adresu email przynależnego do konta.
5. Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu uprawniony może złożyć w dowolnym punkcie odprawy Przewoźnika lub w jednostce organizacyjnej wskazanej przez przewoźnika jako właściwa do załatwiania reklamacji.  Niezależnie od powyższego, za skutecznie złożoną będzie także uważana reklamacja złożona na adres Administratora Serwisu tj. Garden Service Jacek Przybysz NIP: 9211318784 ul. Kusocińskiego 29D, 21-040 Świdnik .
6. Administrator Serwisu wskazuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr. 38 poz. 266, zwanym dalej „Rozporządzeniem”): Reklamacja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu powinna zawierać:
 1. datę sporządzenia reklamacji;
 2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;
 3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
 4. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
 5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
 6. wykaz załączonych dokumentów;
 7. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
7. Do reklamacji powinny być dołączone oryginał biletu i/lub kwit bagażowy oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.
8. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez Przewoźnika.
9. Jeżeli złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu, Przewoźnik jest uprawniony do wezwania reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

§ 8 Ochrona danych osobowych
 

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) Garden Service Jacek Przybysz NIP: 9211318784 ul. Kusocińskiego 29D, 21-040 Świdnik informuje , iż:
Administratorem danych osobowych pasażerów jest Przewoźnik -  
Garden Service Jacek Przybysz NIP: 9211318784 ul. Kusocińskiego 29D, 21-040 Świdnik
2. Dane osobowe pasażerów będą przetwarzane w celach marketingowych jedynie w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
4. Dane są przetwarzane jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy przewozu oraz nabycia biletu za pośrednictwem serwisu gardenexpress.pl, a odbiorcami danych są jedynie osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie Serwisu gardenexpress.pl oraz za realizację umowy przewozu ze strony Przewoźnika.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem postanowień punktu 6 i 7 niniejszego paragrafu.
6. Nie podanie adresu e-mail przy logowaniu uniemożliwia zakup biletu.
7. Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy Prawo przewozowe, na bilecie mogą być umieszczane inne informacje, w tym dane osobowe Pasażera (np. imię i nazwisko), jeżeli jest to niezbędne dla Przewoźnika w regularnym przewozie osób. W przypadku przewozów międzynarodowych Przewoźnik jest uprawiony do żądania imienia i nazwiska Pasażera


§ 9 Opłaty transakcyjne
 

1. Przy każdej transakcji zakupu biletu zawartej poprzez Serwis pobierana jest opłata transakcyjna w kwocie 1 zł brutto. Kwota ww. opłaty jest przychodem firmy Garden Service Jacek Przybysz NIP: 9211318784 ul. Kusocińskiego 29D, 21-040 Świdnik.
2. Biura podróży lub inne stacjonarne punkty sprzedaży prowadzące  stacjonarną sprzedaż biletów na podstawie umowy handlowej podpisanej z firmą Garden Service. Mają prawo doliczyć do kwoty zamówienia opłatę transakcyjną. Opłata transakcyjna naliczona przez punkty sprzedaży stacjonarnej jest przychodem punktów sprzedaży i  nie jest przychodem Garden Service.
3. Przy zwrocie biletu zakupionego poprzez Serwis opłata transakcyjna nie podlega zwrotowi.

§ 10 Postanowienia końcowe
 

1. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie i dokonywanie zakupu biletu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem i Regulaminem Przewozów.
2. Akceptacja Regulaminu na Serwisie stanowić będzie jednocześnie oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i Regulaminu Przewozów. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia zakup biletu poprzez Serwis.
3. Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu, zawierane są na czas wykonania przewozu na jaki zakupiono bilet. Minimalny czas trwania zobowiązań klienta z takich umów obejmuje czas do opuszczenia środka transportu - z końcem trasy, na którą zakupiono bilet albo na przystanku wcześniejszym (jeżeli klient opuści pojazd wcześniej).
4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Do transakcji zawartych za pośrednictwem Serwisu stosowny będzie Regulamin obowiązujący w dacie zakupu biletu.
5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
6. Niniejszego Regulaminu nie stosuje się do zakupu biletów autobusowych różnych przewoźników, dokonywanych za pośrednictwem Serwisu pod adresem: http://gardenexpress.pl


 

 
Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2017 roku
FaLang translation system by Faboba

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Garden Service Jacek Przybysz,  Kusocińskiego 29D, 21-040 Świdnik, (dalej: My, Spółka lub Garden Service). Jesteśmy Przewoźnikiem wykonującym krajowe i lokalne przewozy autobusowe. Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas korzystania przez Ciebie z usług Garden Service wymienionych powyżej.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji usług przewozowych
 • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
 • zmian, zwrotów i operacji dodatkowych dotyczących zakupionych biletów
 • procesów reklamacji i innych usług

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Garden Service przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c) lub f) w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:

 • umożliwienia nam weryfikacji, że nabyłeś bilet na przewóz realizowany przez nas lub zarezerwowałeś u nas miejsce noclegowe;
 • umożliwienia nam weryfikacji, że przysługują Ci ulgi na których opiera się wybrana przez Ciebie opcja zakupu biletu;
 • umożliwienia nam poinformowania Cię o opóźnieniach oraz zdarzeniach dotyczących przewozu;
 • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych;
 • umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi.

Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Przewoźników, którzy będą realizować usługi przewozowe oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Zgadzam się